Təsadüfi xəbərlər

Astrologiya

İllər və xasiyyətləri

Xoruz Doğum illəri: 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017-ci illər. Xoruz ilində doğulan adamlar zəhmətseverlikləri ilə, üzüyola...
Maraqlı

Maraqlı tapmacalar | Yeni

Tapmacalar ağlı və şüuru inkişaf etdirmək üçündür. Burada əşyanın bir neçə əlaməti gizlədilir, amma əsas xarakterik əlaməti təsəvvürdə canlandırılır. Uşaq...