Maraqlı

Maraqlı tapmacalar | Yeni

127.6Kviews

Tapmacalar ağlı və şüuru inkişaf etdirmək üçündür.

Burada əşyanın bir neçə əlaməti gizlədilir, amma əsas xarakterik əlaməti təsəvvürdə canlandırılır. Uşaq öz təfəkkürü və ağlı sayəsində doğrunu tapır. Tapmacalar nəsrlə olduğu kimi, nəzmlə də olur.

Aşağıda sizlərə tapmacalar toplusunu təqdim edirik:

[vc_row][vc_column width=”1/3″]

Alaca, ha bulaca,
Səpdirmişəm yamaca,
Düz dırmaşar ağaca.
Açması: Lobya

Anaxanım atlandı,
Qol-qanadı qatlandı.
Açması: Kələm

Babam oturub al çuxada,
Kim soyundursa gözü çıxar.
Açması: Soğan

[/vc_column][vc_column width=”1/3″]

Bağda bitər tağı yox,
Ha sıxarsan yağı yox.
Açması: Bibər

Bədəni yerdə,
Saqqalı göydə.
Açması: Turp

Bir damım var, qapısı yox.
Açması: Qarpız

[/vc_column][vc_column width=”1/3″]

Lalalar, ay lalalar,
Laladan piyalalar,
Qol-budağı çiçəklər,
Köklərindən balalar.
Açması: Kartof

Ləyənda, ay ləyəndə,
Gül boynunu əyəndi,
Yeyilər kal vaxtında,
Yemək olmaz dəyəndə.
Açması: Xiyar

Ağ yerə toxum səpərlər.
Açması: Yazı

[/vc_column][/vc_row]

 

[vc_row][vc_column width=”1/3″]

Ağzı birdi, dili mindi,
Gah belə deyir, gah elə.
Açması: Qələm

Ağca atı nalladım,
Səmərqəndə yolladım.
Açması: Məktub

Arpa yemir, saman yemir,
Anqırır heyvan kimi.
Açması: Paravoz

[/vc_column][vc_column width=”1/3″]

Bir qapağı, Min yarpağı.
Açması: Kitab

Bir qarpızım var cığal
Üstünə dünya sığar.
Açması: Qlobus

Bir sehirli fanaram,
Kibritsiz də yanaram
Nə yerdə yox, nə göydə
Havadan sallanaram.
Açması: Elektrik lampası

[/vc_column][vc_column width=”1/3″]

Quş deyil qanadı var,
Quşlardan yeyin uçar.
Açması: Təyyarə

Dolanar bütün ərzi,
Aşar dağı, dənizi.
Gəzib göydə gecələr
Gəlib yerdə dincələr.
Açması: Kosmonavt

Gedir-gedir izi yox,
Kəsir-kəsir qanı yox.
Açması: Paraxod

[/vc_column][/vc_row]

 

[vc_row][vc_column width=”1/3″]

O nədi ki, yeməyi benzindi,
Ayağı rezindi.
Açması: Avtomobil

Özü qara, sözü ağ.
Açması: Yazı lövhəsi

O nədi ki, içində qışdır,
Çölündə bahar.
Açması: Soyuducu

[/vc_column][vc_column width=”1/3″]

Yarpağı var, ağac deyil.
Tikilir, paltar deyil.
Danışır, adam deyil.
Açması: Kitab

Bazarda satılmaz,
Tәrәzidә çәkilmәz.
Baldan şirindir,
Amma yeyilmәz.
Açması: Yuxu

İki kürküm var,
On qardaşa çatar.
Bunu kim tapar?
Açması: Əlcәk

[/vc_column][vc_column width=”1/3″]

Bәdәni var, başı yox.
Qolları var, ayağı yox.
Qarnını yırt, qanı yox.
Açması: köynәk

Yumru tәkәr
Әllәrdә gәzәr.
Açması: dәf

Toyda­düyündә gәzәr,
Sәsi alәmi bәzәr.
Qabırğası qatbaqat,
Gah yavaş, gah da bәrk dart.
Açması: qarmon

[/vc_column][/vc_row]

 

[vc_row][vc_column width=”1/3″]

Qanadı var uçmağa,
İynәsi var sancmağa,
Sevir işi, zәhmәti,
Odur ki, var hörmәti.
Açması: arı

Bir ağacım var,
Bir gövdәsi,
Beş budağı,
Hәr budaqdan bir sәdәf
Açması: qol

Aşmaz,­uçmaz
Yerә düşsә,
Beli sınmaz.
Açması: Yarpaq

[/vc_column][vc_column width=”1/3″]

Әyri­üyrü boy atar,
Ayağı yerә batar.
Salxım­salxım sallanar
Altında sarvan yatar.
Açması: Söyüd ağacı

İnәyim var eşikdәdi,
Ayı­ili eşikdәdi,
İldә bir kәrә sağılar.
Özü yenә eşikdәdi.
Açması: Bağ

Uzanar, ha uzanar,
Qollarınnan balalar.
Açması: Ağaclar

[/vc_column][vc_column width=”1/3″]

Ovun alsan mırıldar,
Sığallasan xoruldar.
Açması: Pişik

Ağzı qara boz bәylәr,
Vursan ağzın әyilәr
Açması: Canavar

Ağızı var, dili olmaz,
Yüz ağac vur çığırmaz.
Açması: Balıq

[/vc_column][/vc_row]

 

[vc_row][vc_column width=”1/3″]

Adam deyil, әl­ayağı, dişi var,
Әcәb şeydi, qәrәvәllә işi var.
Açması: Meymun

Bağda sürünәr gәzәr,
Az­az görünәr gәzәr,
Oxşuyar bir yumağa
Qorxuram әl vurmağa.
Açması: Kirpi

[/vc_column][vc_column width=”1/3″]

Qaya altdan qaz gedәr,
Burnun qulazlar gedәr,
Bir il buğaya gәlәr,
Yeddi il boğaz gedәr.
Açması: Fil

Qızılgül beçә verdi,
Sana gör neçә verdi?
Yarpaqsız ağac gördüm.
Torpaqsız beçә verdi
Açması: Maral buynuzu

[/vc_column][vc_column width=”1/3″]

Bir axmaq öküzüm var,
İylәndirib әt yeyәr.
Açması: Ayı

Bir atım var minә bilmirәm.
Ağzını açsa dinә bilmirәm.
Açması: Şir

[/vc_column][/vc_row]

 

 

[vc_row][vc_column width=”1/3″]

Dağdan, qayadan aşar,
Pişik kimi dırmaşar.
İlan kimi sürünәr,
Divardan bәrk yapışar.
Açması: Kәrtәnkәlә

Dik çıxanda ildırım,
Dik enәndә digirqoz.
Açması: Dovşan

Dilim­dilim nar,
Dizimәcәn qar,
Yeddi dananın gönü,
Bircә ayağıma dar.
Açması: Siçan

[/vc_column][vc_column width=”1/3″]

Yer altında yağlı küt.
Açması: Porsuq

O nәdir ki, evә girmәz,
Sәdaqәti eldә gәzәr.
Açması: İt

Ayağı yoxdur, qaçır,
Qanadı yoxdur, uçur.
Açması: Bulud

[/vc_column][vc_column width=”1/3″]

Araba gedәr, izi yox,
Yanar, yanar, közü yox.
Açması: Günәş

Bir ağacım var, on iki budağı.
Hәr budağın otuz yarpağı.
Hәr yarpağın bir üzü qara, bir üzü ağ.
Açması: il, ay, gün

Bir qızıl öküzüm var,
Harda yatsa ot bitmәz.
Açması: Od

[/vc_column][/vc_row]

 

[vc_row][vc_column width=”1/3″]

Biri gedәr, gәlmәz,
Biri yatar, durmaz.
Açması: Tüstü, kül

Qәndә oxşar dadı yox,
Göydә gәzәr qanadı yox.
Açması: Qar

Göydә doğular,
Yerdә boğular.
Açması: Yağış

[/vc_column][vc_column width=”1/3″]

Bostanda var bir arvad,
Paltar geyib qatbaqat.
Açması: Kәlәm

Ağ qız çimәndә uzanır.
Açması: düyü

Göydәn bir dәri düşdü,
Toyuq ona yürüşdü.
Açması: tut

[/vc_column][vc_column width=”1/3″]

Yer altında qıllı baş.
Açması: soğan

Dilbәr zindanda, saçı eyvanda.
Açması: çuğundur

Axşam doğular,
Sәhәr yer ovar,
Axşam yığılar ,
Sәhәr dağılar.
Açması: cücә

[/vc_column][/vc_row]

 

 

[vc_row][vc_column width=”1/3″]

Başı darağı,
Quyruğu orağı .
Açması: xoruz

Beldә qurşaq göy olar,
Diksәn daşdan ay olar.
O hansı ağacdır ki,
Hәr fәsildә göy olar.
Açması: şam ağacı

Gedәr, gedәr ayağı yox,
Adam öldürәr, әli yox.
Köynәyi var, tikişi yox,
Yumurta salır, tükü yox.
Açması: ilan

[/vc_column][vc_column width=”1/3″]

O nәdir ki, qızıl öküz yatar durmaz?
Qara öküz gedәr gәlmәz?
Açması: köz, tüstü

Gah әyilәr, gah qalxar,
Hәmişә bizi qabaqlar
Açması: kölgә
Nә yerdәdi, nә göydә,
Nә göydәdi, nә yerdә.
Açması: pәncәrә

Hacılar hacıdı,
Başmağı narıncıdı.
Yarpaq açmır,
qol atmır,
Tap görüm nә ağacıdı?
Açması: Maral buynuzu

[/vc_column][vc_column width=”1/3″]

Kәklik daşda gәzәr,
Qәlәm qaşda gәzәr.
Görәsәn o nәdir ki,
Hәmişә başda gәzәr?
Açması: ağıl vә fikir

Üç yüz altmış beş yaşı var,
Ancaq ikicә qardaşı var.
Bir adam görmüşәm mәn,
Әlli iki dörd qolu,
On iki başı var.
Açması: il, ay, fәsil, hәftә, günәş, ay

Әzizim qara nәdir?
Qaş üstә qara nәdir?
Gönü göy, әt qırmızı,
Sümüyü qara nәdir?
Açması: Qarpız

[/vc_column][/vc_row]

 

[vc_row][vc_column width=”1/3″]

Mәn aşiqәm azalmaz,
Xotkar payın az almaz.
Aşıq bir şam görübdü,
Yanar yağı azalmaz.
Açması: Günәş

Qat qalası,
Can piyalası.
Uçdu anası,
Qaldı balası.
Açması: saman–buğda

Gündüzlәr dolanar,
Gecәlәr ağzı açıq yatar.
Açması: ayaqqabı

[/vc_column][vc_column width=”1/3″]

Әt dirәyin başında
Dәmir deşikli papaq.
Açması: üskük

Yer altında sarı biz.
Açması: kök

Lәyәndә, ay lәyәndә, Gül boynunu әyәndә,
Yeyilәr kal vaxtında,
Yemәk olmaz dәyәndә.
Açması: xiyar

[/vc_column][vc_column width=”1/3″]

Bir dağarcıq unum var,
İçindә bir oxlov.
Açması: İydә

Bir tәndirim var iki çörәk tutur.
Açması: qoz

Bu yanı taxta, o yanı taxta,
Yumru bәy otaqda.
Açması: Fındıq

[/vc_column][/vc_row]

 

[vc_row][vc_column width=”1/3″]

Çölü sarı, içi darı.
Açması: Әncir

Bir damım var,
tәk dirәkli.
Açması: Göbәlәk

Ağzın açar, zәhәr saçar,
Onu görәn geri qaçar.
Açması: İlan

[/vc_column][vc_column width=”1/3″]

Altı taxta, üstü taxta,
Bәy oturub otaqda.
Qoyun deyil, otlayır,
Toyuq deyil, yumurtlayır.
Açması: Tısbağa

Yatanda yumru yatar.
Әtin dәrmana qatar.
Hәr kim tutmaq istәsә,
Tikanı әlinә batar.
Açması: kirpi

Gündüz yatar yuvada,
Gecә gәzәr obada.
Açması: Yarasa

[/vc_column][vc_column width=”1/3″]

Nağaraçı nağara çalır,
Nә nağarası var, nә çubuğu.
Açması: Ağacdәlәn

Qanadı var quş deyil,
Dişlәyir, ilan deyil.
Açması: Ağcaqanad

Yazda yığır yemәyini,
Çox sevir öz әmәyini.
Yeyib­yatır baharadәk.
Nәdir adı tapın görәk.
Açması: Qarışqa

[/vc_column][/vc_row]

 

[vc_row][vc_column width=”1/3″]

Balaca quyu,
İçindә suyu,
Ağcadan ağdı,
Sarıdan sarı.
Açması: Yumurta

Alçaq dağdan qar yağar.
Açması: ələk və un

Bir sinidə iki toyuq, biri isti biri soyuq.
Açması: Ay və Günəş

Çəpər üstə çal xoruz.
Açması: boranı-balqabaq

O hansı heyvandı anadan saqqallı doğular?
Açması: keçi

[/vc_column][vc_column width=”1/3″]

Qızılgül pardaxlandı,
Qol atıb çardaxlandı,
Torpaqsız yerdә bitdi,
Yarpaqsız budaqlandı.
Açması: Maral buynuzu

Suya girər lillənər, sudan çıxar dillənər.
Açması: zınqırov

Bir quşum var, düz uçar.
Açması: güllə

Ağ sinidə ağ təpə.
Açması: plov

Aşıq su deyib ağlar,
Bülbül su deyib ağlar,
Dəryada bir gül bitib,
O da su deyib ağlar?
Açması: ürək

[/vc_column][vc_column width=”1/3″]

Nәnәyә dәymәz, babaya dәyәr,
Xalaya dәymәz, bibiyә dәyәr,
Allaha dәymәz billaha dәyәr
Açması: Dodaqlar

Kəkliyin qan ayağı,
Qan əli, qan ayağı,
Aşıq bir şey görübdür,
Üç başı, on ayağı.
Açması: sağıcı, inək və buzovu

Hacılar Həcə gedir,
Cəhd edir gecə gedir,
Bir yumurta içində
Qırx iki cücə gedir.
Açması: nar

Ağaca çıxdım adamla
Bir nəlbəki badamla,
Nə dili var, nə ağzı,
Hey danışır adamla.
Açması: kitab

Şərəbanı gəzər obanı,
Altı dişi, iki dabanı.
Açması: tərəzi

[/vc_column][/vc_row]